Etymologikon mega kata alphabêton, pany ôphelimon / [Márkou mousoúrou...]
[Correspondencia del Conde de Gondomar]
[Correspondencia del Conde de Gondomar]